Tekstboks: Tekstboks: Sogneraadsformand 
i 25 Aar

Hans Knudsen, Torrig fejrer sjældent jubilæum på Tirsdag

Paa Tirsdag er det et kvart Aarhundrede siden Amtsraads medlem Hans Knudsen blev Sogneraadsformand i Birket. At han vil blive hyldet paa denne sjældne jubilæumsdag, er hævet over enhver Tvivl, thi faa har som ham haft Lykke til at opnaa saa betydelig Anseelse, ikke blot indenfor Sognet egne Rammer, men i hele Amtet. Redeligt og pligtopfyldende har han i de 25 år ledet det kommunale Arbejde  i den Kommune, hvori han og hans Slægt har så dybe Rødder.

Hans betydelige administrative Evner har en væsentlig Del af Æren for at Birket Kommune regnes blandt de mest velfunderende - den anses ud over Amtet for noget af en Mønsterkommune, og det forbavser ingen , for man ved af Erfaring, at der er Orden og Stabilitet, i de Ting Hans Knudsen tager sig af. Hans dygtige kommunale Arbejde kvalificerede ham til at overtage et af Venstres mandater i Amtsrådet, og her har haft siden sidste Valg på dygtig Måde  Hvervet som Venstres Ordfører. Det samme Egenskaber som kendes fra hans Arbejde i Hjemkommunen, har præget hans Indsats i Amtskommunens Arbejde, og det er ikke for meget sagt, at Hans Knudsen hører til Amtsrådets mest værdsatte Folk. 


Tekstboks: - fortsat - Knudsen kom ind i Sogneraadet allerede i 1921, og han udførte her et dygtigt og solidt Arbejde, saa det faldt naturligt, at han ved Formandsvalget 1. April 1927 overtog denne Post. Og Sogneraadet har ikke haft Grund til at fortryde dette Valg. En Overgang klarede han samtidig Hvervene som Sogneraadsformand og Kommunekasserer, og maatte ofre det meste af sin Tid på det kommunale Arbejde, men han var alligevel glad for, at han ogsaa prøvede Kassereposten. Det gav ham værdifulde Erfaringer, som siden er kommet ham til Nytte baade i Sogneraadet og i Amtsraadet.

Sogneraadsformanden i Birket er Liberalist i Ordets bedste Betydning. Han har altid været Tilhænger af, at det kommunale Selvstyre udvides mest muligt, og han er sikker paa, at der kunde administreres baade billigere og bedre, om man lagde endnu flere Afgørelser i Kommunalbestyrelserne egne Hænder. Han er Papirstyrets Fjende og har en stærk Tro paa, at Frihed er en bedre igangsætter end Dekreter ovenfra. Samtidig er han i Besiddelse af god social Forståelse, og det har altid ligget ham paa Sinde, at de smaa i Samfundet ikke lider Nød.

Baade i Sogneraadet og Amtsraadet hører Hans Knudsen til dem der fremhæver Værdien af, at man konsoliderer sig, mens Tiderne er til det. Der kan, siger han, komme Kriser, som gør Skattenedsættelser tvingende nødvendigt. Saadanne Kriser kommer vi kun igennem naar vi, mens de økonomiske Forhold endnu tillader det, opkræver de Beløb, der er nødvendige for Konsolideringen. 
Når Hans Knudsen har haft Hvervet  som sogneraadsformand i 25 Aar, ligger alene heri en Anerkendelse af hans indsats. Og det skal siges, at faa som han har haft Held til at blive Samlingsmærke for hele Sognet, Uanset Partifarve respekterer og værdsætter hans Sognebørn det Arbejde, han gennem 25 Aar har udført, og ved den Sognefest, der Tirsdag Aften holdes for ham og hans Hustru paa Kragenæs Kro, vil han faa mange Beviser for.

Men en omtale af Hans Knudsens 25 Aars Jubilæum er ufuldstændigt, hvis man ikke i samme Aandedrag nævner den Indsats hans prægtige Hustru, Fru Margrethe Knudsen har ydet. Inden man fik Alderdomshjemmet med Kommunekontoret, foregik alt det kommunale Arbejde hjemme hos Hans Knudsen, og praktisk talt alle Sognets Beboere havde deres Gang i Hjemmet. Fru Knudsen sørgede for, at de alle blev modtaget som velkomne Gæster. De Kopper Kaffe, hun har serveret i de 25 Aar, kan vist ikke tælles. Hygge og Venlighed har altid haft til Huse i Hjemmet, som derfor paa en ganske særlig Maade har kunnet indtage Pladsen som Sognets første…..


Tilbage til Avisudklip:

1. april 1952, samme dag som Hans Knudsen fejrede 25 års jubilæum, er det 99 år siden at det første frimærke udkom. 1. april 1948 opnår Færøerne selvstyre...........

Hans Knudsen

    Avisudklip

13. december 1889 - 23. december 1972

Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:                Stamtræ  

Lollands Tidende 1952

23. marts 1952 i anledning af Hans Knudsen 25 års jubilæum som sognerådsformand…..

 

 

Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:                Stamtræ  

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen