Tekstboks: Hans KnudsenTekstboks: En sjælden god mand
for Birket Kommune

Sogneraadsformand, gaardejer Hans Knudsen, Torrig, formand for Birket igennem 30 aar.

Mandag den 1. april kan sogneraads-formand gaardejer Hans Knudsen, Torrig fejre et ikke helt almindeligt jubilæum: Han har da været formand for Birket Sogneråd i 30 aar, der ganske naturligt har taget en stor del af hans tid og arbejdskraft, men som til gengæld ogsaa har sat sig mange spor, og som paa adskillige felter har gjort Birket Kommune til et mønster for mange andre. Man har kunnet lære noget af denne kommunes første mand, selvom han ikke ved nogen lejlighed har været den der ville være toneangivende.

Tekstboks: Sin kommunalpolitiske løbebane startede Knudsen i 1921, da han blev valgt ind i Birket Sogneraad for siden, i 1927, at blive formand efter Julius Engersen ”Bavnehøjgaard” - en stilling, som han sin forholdsvis unge alder til trods - han var da 37 aar  - røgtede med forsvarlig dygtighed og rutine fra første færd, udstyret som han var til at lede kommunens anliggender i stort og smaat. Han har altid i det private som paa det kommunale felt været den noble og rettænkende mand, der uden omsvøb  og med diplomatisk snilde forstod at forhandle sig til rette med alle parter uden derfor at miste noget af sin popularitet og uden at gøre uret mod nogen. 

De egenskaber, der kom sogneraadet til gode, blev siden større kredses, da han i 1946 blev indvalgt i amtsraadet, hvor hans indflydelse som det har været tilfældet ved hans andre tillidshverv, har staaet i et ligefremt forhold til hans stille og jævne og alligevel bestemte optræden. Han er i amtsraadet medlem af en række udvalg, bl.a. budgetudvalget og kommunaludvalget og foruden sogneraadet og amtsraadet har Knudsen været en god mand for flere andre institutioner og han er bl.a. med i repræsentantskabet for Kragenæsbanen, formand for Instutionen Kragenæs Have og medlem af bestyrelsen for Nakskov Sygehus. Endvidere har han i mange aar været medlem af landvæsenskommissionen og han er ridder af Dannebrog. 

Men det er ikke alen paa det Politiske omraade, Hans Knudsen har formået at skabe respekt om sit navn. Han er ogsaa en dygtig landmand, og her har navnlig kvægopdræt haft hans store kærlighed. Dyrene har altid været det primære for Knudsen, og som kvægholder har han vist bemærkelsesværdige evner. Den række af offentlige tillidshverv, der er blevet ham til og bekræfter hans ypperlige evner og dygtighed som kommunal mand i sognets og amtets administration. Af disse grunde er det let forstaaeligt , at Hans Knudsen kan se tilbage på en lang og frugtbar tid. Han har ofret meget, og mange har meget at sige ham tak for - ikke mindst Birket Kommune.

Det har altid ligget ham på sinde at hjælpe de allerdaarligst stillede. (De sidste linjer er svære at læse, men jeg prøver her at ”digte” meningen på de ord som er ulæselige) Alle ved at Hans Knudsen er en beskeden mand. Han er respekteret langt ud over kommunens og amtets grænser. De som kommer til Hans Knudsen kommer ikke forgæves og  han respekterer dem uanset deres sociale kår.  Derfor har Hans Knudsen været en sjælden god mand for Birket Kommune…….
Tilbage til Avisudklip:

Socialdemokraten H. C. Hansen (t.v.)  fortsætter som statsminister i 1957.

 

West Side Story har premiere på Broadway i New York af Leonard Bernstein.

Humphrey Bogart dør 58 år gammel i 57 - Og AGF bliver danske mestre.......

    Avisudklip

13. december 1889 - 23. december 1972

Tekstboks:

                     Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:                Stamtræ  

Tekstboks:

                     Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:                Stamtræ  

1. april 1957 i anledning af Hans Knudsen 30  års jubilæum som sognerådsformand…..

Lollands Tidende 1957

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen