Tekstboks: Tekstboks: Smuk Fest i Aftes for Sogneraadsformand 
i Birket

Mange anerkendende til Hans Knudsen

Ca. 200 Mennesker, eller en syvendedel af Birkets Befolkning, fejrede og hyldede i Aftes deres populære og afholdte Sogneraadsformand, Hans Knudsen, der som tidligere nævnt i Gaar havde 25 Aars Jubilæum som Sogneraadsformand.


Festen holdtes paa Kragenæs Kro, der havde festligt usmykket med Flag, "Jubilæumsskjold" m.m., og paa de lange Borde livede Blomster og levende Lys op. Paa den ene Sidevæg hang Kommunekasserer Johannes Hansens Lollands-Sang malet op paa Karton, saa Teksten kunde læses paa lang Afstand.

Kl. 20 bød Formanden for Festudvalget og for den socialdemokratiske Gruppe i Birket Tømrer W. Andersen velkommen.

Tekstboks: Saa traadte Hans Knudsen ind i Lokalet, alle rejste sig og hyldede ham med Klapsalver. Tømrer Andersen hyldede Hans Knudsen i faa velvalgte Ord og overrakte ham fra Beboerne en Sølvcigarkasse og en Armstol. Tak, sagde Hans Knudsen, og tilføjede lunt: Er det meningen, at jeg straks skal side i Stolen?
Efter kaffepausen tog en lang række Talere fat, og ind imellem sang man Lollands-Sangen og en Sang specielt skrevet i Dagens Anledning. Pastor Lunn hyldede Hans Knudsen som den rige Personlighed, og Skovfoged Kranker sagde: - Da Hans Knudsen for 31 Aar siden blev Sogneraadsmedlem, var det hans Alder taget i Betragtning usædvanligt, thi han var meget ung. Men vi maa i Dag prise de Mennesker, der dengang saa, at Hans Knudsen var et kommunalpolitisk Emne. Skovfoged Kranker fremhævede Hans Knudsens Evne til at jævne Uenigheder ud, saa man naaede til en kompromisløsning. Vi ved at der banker et varmt Hjerte bag Dit Ydre; det har altid været saadan, at den, der her i Kommunen led Nød, trygt gik til dig - og blev hjulpet. Selv om du har siddet i Sogneraadet i saa mange Aar , tror jeg ikke, du kan undvære det. Du er levet saadan ind i det, at det er blevet en Del af Dig. Jeg tror heller ikke, det sker, thi vi ser jo, at dine personlige Stemmer stadig stiger, hvilket viser, at den nye Ungdom ogsaa forstaar Din Værdi. Jeg haaber, Du kan sidde i endnu mange Aar i Sognerådet, til glæde for Dig selv og til Gavn for os andre. 

Brudstykker af en lang række taler

Entreprenør H.K. Rasmussen: "Hans Knudsen har altid set til alle Sider og altid fundet en retfærdig Løsning". 
Hotelejer Meinved: "Naar jeg siger, at jeg har lært Hans Knudsen at kende som bundreel i alle Forhold, er flere Ord vist overflødige".
Gdr. Arne Skude: "Du var en prægtig Skolekammerat. Allerede dengang ragede du op over os andre, baade kundskabsmæssigt og i Højden. At du i en tidlig Alder blev Sogneraadsformand forbavsede hverken mig eller vore Skolekammerater, thi allerede i Skolen tippede vi dig som vordende Sogneraadsformand"
Lærer Aage Brilner, Horslunde: "Af alle dine gode Egenskaber finder jeg den værdifuldeste deri, at du altid har haft Sindet til at tjene andre. Det kendetegner for Resten ikke alene dig, men også din Hustru; derfor skal I begge have min Tak".


Efter en kort Pause tog Hans Knudsen Orden og sagde: - "Jeg ved snart ikke, om det nu ikke snart kan være nok. (munterhed) - Jeg føler det som at være sammenlignet med et glansbillede, og naar jeg hører de mange smukke Ord, kommer jeg ærligt talt til at tvivle paa min egen Dømmekraft. Ja, jeg vil nu alligevel tillade mig at fortrække min egen Bedømmelse. Jeg ved ogsaa, at ikke alle har samme Mening om mig, som det der er blevet udtalt i Aften. Det er kun godt, for det giver Balance i Tingene. Det var ligesom en  gang en Handelsrejsende som sagde "O, Herre Borgmester" til mig i hvert andet ord. Lidt senere kom en fra Aldersrenteboligen og sagde til min Kone: - Er Hans hjemme? Ja, var jeg oppe i Begyndelsen, saa kom jeg snart ned igen; men det er nu ogsaa bedst for os Mennesker, at vi holder os paa Jorden. Jeg vil gerne havde Lov til at sige en Tak til alle......men jeg ved daarligt nok, hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal ende. Allerførst vil jeg gerne dele Æren med Sogneraadet. Vi har haft et godt Samarbejde. Hans Knudsen takkede derefter for Festen, for Arrangementet og sluttede efter endnu flere Taksigelser med at sige: - "Og så vil jeg gerne sige Tak til min Hustru, til Kommunekasserer Johannes Hansen og til min Forkarl Erhardt Andersen. Hvis jeg skulde ønske noget godt, skulde det være, at de saakaldte fire store kunde faa saa meget Tillid til hinanden og Tro paa hinanden, som vi fire smaa har haft. Saa vilde der se bedre ud i Verden, thi Tillid og gensidig Tro er Grundpillerne i et fredeligt og sundt Samfund". Hans Knudsen motiverede derefter et leve for Birket Kommune.

Men Talerækken var endnu ikke færdig. Hans Knudsens Nevø Lærer Erik Knudsen, betegnede i en kort Tale Hans Knudsen som et Menneske, der bestandig har kæmpet med sig selv for at naa længere frem, og som vilde blive ved med at kæmpe for at naa sit Maal. Endelig sluttede Anton Hansen Talerækken med en Hyldest til Ægteparret Hans Knudsen. Derefter var der Dans.......

Tilbage til Avisudklip:


Hans Knudsen

    Avisudklip

13. december 1889 - 23. december 1972

Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:         Stamtræ  

Vestlollands Avis 1952

2.april 1952 i anledning af Hans Knudsen 25 års jubilæum som sognerådsformand…..

 

Tilbage til Avisudklip:

Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:         Stamtræ  

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ