Tekstboks: Navneloven af1828, 1904, 1961, 1982 & 2006

Pernilles efternavn Numelin er også et sjældent. Sidste år var der 13 der hed Numelin, men i år er tallet steget til 15, da hendes forældre Gitte & Alex har slettet deres efternavn Frederiksen, således at de nu kun hedder Numelin......

Den første og sidste på Agerspris hed Lars. Her er det den sidste med efternavnet Knudsen. I dag hedder 47.035 Lars til fornavn. Den første hed Erichsen og det fulde navn var Lars Erichsen.  I 2008 var der  9, der hed det i Danmark.

 

Struensee, dansk læge & politiker

JENS Otto Knudsen.  Fornavnet Jens er det mest almindelige fornavn pr. 1.1 2008.  53.686 hedder Jens i Danmark.

Siden 1985 er der kun døbt 1 barn for Edmund.

Ingemann Knudsen kan være den eneste med dette fornavn og efternavn. I følge Danmarks Statistik er der mindre end 3 der hedder dette, da der skal være over  2 personer før de registrerer det.  Og det kan ingen i slægten gøre efter.

BENTE Wibolt Knudsen. Bente ligger kun nr. 14, men alligevel er der 26.549 der hedder Bente i 2008.

Jens Frederik KNUDSEN (gårdejer på Agerspris fra 1889 - 1901.  Knudsen ligger nr. 19 med 30.793 i 2008.

JAIS Hovmand Hansen. Selvom Jais er en fordanskning af Johannes er der kun 96 der hedder dette i 2008. Dermed er han den i slægten der har det sjældneste  fornavn.......

 

Navneloven: Historie

 

Reglerne for personnavne har ændret sig meget gennem tiden. Det første tilløb til en navnelov stammer fra 1526, hvor kong Frederik I påbød adelen at føre fast slægtsnavn. Navnet kunne bl.a. vælges på grundlag af slægtens våbenskjold. Det valgte slægtsnavn skulle videregives fra far til børn; men de adelige kvinder skulle beholde deres eget slægtsnavn i ægteskabet. Loven omfattede dog kun en meget lille del af befolkningen, formentlig langt under 1%.

 

Fast slægtsnavn 1771/1828

På foranledning af Struensee indførtes 1771 i hertugdømmerne den første navnelov for den brede befolkning. Loven betød, at alle skulle føre fast slægtsnavn istedet for de tidligere patronymer og tilnavne. Hensigten var formentlig, at der snart herefter skulle komme en tilsvarende lov for Kongeriget Danmark, men året efter blev Struensee henrettet, og derefter gik sagen i stå.

Først den 30. maj 1828 kom en dåbsforordning, der kan ses som den første navnelov for Kongeriget Danmark. Ligesom i hertugdømmerne medførte loven krav om fast slægtsnavn for alle indbyggere. Som fremtidigt slægtsnavn skulle man bruge det patronym eller tilnavn, som var almindeligt brugt i slægten på det tidspunkt. Hvis man ville bruge et patronym, skulle det være med endelsen -sen.

Loven af 1828 var særdeles upopulær, og mange havde meget svært ved at forstå hensigten med den. Det førte til stor forvirring i de følgende år. Mange forsøgte at omgå loven, f.eks. ved brug af dobbelte patronymer. Poul Pedersens søn blev døbt med navnet Peder Poulsen Pedersen. Den 4. marts 1857 kom derfor en lov om forandring af dåbsforordningen fra 1828. Denne lov præciserede og strammede yderligere reglerne for brug af faste slægtsnavne.

Der var dog fortsat stor utilfredshed i befolkningen. Dertil kom, at målet med de nye navnelove ikke var opnået. Ideen havde egentlig været at forøge mangfoldigheden blandt efternavnene, så det blev nemmere at skelne mellem folk. Der var imidlertid sket det stik modsatte, idet de fleste havde fået deres patronym som slægtsnavn. Resultatet var, at over 80% af hele befolkningen nu havde et sen-navn. På den baggrund blev der nedsat et sagkyndigt udvalg, der skulle undersøge, hvordan mangfoldigheden blandt efternavne kunne forøges. I 1899 udgav den en betænkning, Dansk Navneskik af Fredrik Nielsen, Axel Olrik og Johannes Steenstrup, hvori der findes en uddybende beskrivelse af emnet om navne.

Mulighed for navneforandring 1904

Det førte igen frem til en ny navnelov i 1904. I denne lov blev der for første gang åbnet mulighed for navneforandring. Efter loven kunne man én gang i livet få ændret sit efternavn mod betaling af 4 kroner. Der var flere muligheder for at få et nyt slægtsnavn. Et navn kunne bevilges, hvis ansøgeren dokumenterede, at navnet havde været almindeligt brugt i slægten gennem flere generationer eller hvis ansøgeren havde indhentet tilladelse fra alle nulevende bærere af navnet. En anden mulighed var, at vælge et helt nyt navn, som ikke tidligere havde været brugt i landet. I den forbindelse blev der udarbejdet en liste med flere tusinde forslag til nye slægtsnavne. Samtidig blev der lavet en liste med beskyttede efternavne, som andre ikke kunne få. Listen over beskyttede navne frem til 1987 kan ses i Lovtidende.

Mellemnavn indføres 1961

Den 17. maj 1961 kom en ny navnelov. Med denne lov dukkede mellemnavnet op. Det blev muligt for kvinder at bevare deres eget slægtsnavn efter indgåelse af ægteskab. Endelig blev der givet mulighed for at erhverve et slægtsnavn ved øvrighedsbelling (gennem statsamt / overpræsidium), hvis en af bedsteforældrene havde båret det.

Til gengæld blev muligheden for at opnå navneforandring efter tilladelse fra alle nulevende bærere af navnet igen afskaffet. Baggrunden var, at der i nogle tilfælde var blevet betalt penge for sådan en tilladelse, og det ville man undgå.

 

Ligestilling mellem kønnene 1982

Den næste navnelov kom i 1982. Med denne lov blev der skabt fuldstændig ligestilling mellem mænd og kvinder og mellem børn født i og udenfor ægteskab. Herefter blev det således hovedreglen, at både mand og kvinde beholdt eget slægtsnavn ved indgåelse af ægteskab; men begge kunne vælge at tage den andens slægtsnavn som giftenavn.

Muligheden for at få bedsteforældrenes slægtsnavne ved bevilling blev udvidet til at omfatte oldeforældrene, og det blev muligt at få navneforandring flere gange gennem livet.

I 1989 blev der indført et gebyr på 3000 kr. for navneændring gennem statsamt/Overpræsidium.

Yderligere liberalisering 2005

I foråret 2005 vedtog Folketinget en ny navnelov, der trådte i kraft den 1. april 2006. Den nye navnelov medfører en række forandringer, heriblandt er:

· Alle ansøgninger om navneforandring skal i fremtiden indsendes til bopælssognet.

Sognepræsten kan selvstændigt bevilge navneforandring i flere tilfælde.

· Muligheden for at få oldeforældrenes slægtsnavne ved bevilling udvides til at omfatte tipoldeforældrene.

· Gebyret på de 3000 kr. bortfalder.

· Det bliver muligt at tage sit eget mellemnavn som slægtsnavn.

· Det bliver muligt at tage et slægtsnavn, hvis der er i forvejen er mindst 2000 i Danmark, der bærer det. Det omfatter i øjeblikket ca. 150 af de mest almindelige efternavne.

· Begrebet giftenavne bortfalder. Et navn, der er erhvervet gennem ægteskab kan dermed bruges og videregives på samme måde, som et navn der er erhvervet ved fødselen.

· Samlevende sidestilles med ægtefolk, så de kan få hinandens efter- og mellemnavne.

Muligheden for brug af patronymer genindføres. Herefter vil et barn som efternavn kunne få faderens eller moderens fornavn efterfulgt af endelsen -sen eller -datter.

· En række fornavne som kan bruges til både drenge og piger bliver tilladt.

Edmund Jørgensen (t.h.) I de sidste 23 år er der kun døbt 1 barn med navnet Edmund, nemlig i 1996

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten