Tekstboks: Bang & Halvbjørn slægtenMargrethe Clausdatter Halvbjørn

13xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

14xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

16xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

17xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

15xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

14xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

15xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Bogense Kirke

Borgmester

Niels Tuesen

 

Bogense

 

Borger i Bogense. · Levede i begyn-delsen af 1400-tallet. Nævnes i en sønnesøns brev af 17.3.1498 som stifter af Vor Frue Vikarie i Bogense. Hans slægt er behandlet mange steder under betegnelser som »De Bogense Herre-mænd« eller »Bo-gense-Slægten« og hørte til den dominerende »købs-tadsadel« i Bogense i hen ved 200 år. I Danmark Adels Aarbog 1994/96 anvendes navnet Halvbjørn, dannet efter slægtens våben.

Rådmand & borgmester

Erik Nielsen Halvbjørn

1450 - 10.11 1500

Bogense

Oldermand i 1480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Olufsdatter

Galskyt

f. 1455 -

Gift i 1484 i Børglum

 

I deres ægteskab var der 3 børn:

 

Kongelig konfessionarius

Niels Eriksen Halvbjørn

Borgmester

Claus Eriksen Halvbjørn

Anne Eriksdatter Halvbjørn

 

Datter af Oluf Thomasen Galskyt blev født omkring 1425 på Trabjerggaard og var søn af Thomas Nielsen Galskyt. Han blev gift i Børglum omkring 1449 og var far til Anne Olufsdatter og Hans Olufsen Galskyt. Oluf Thomasen Galskyt tjente Børglum bispen Jep Friis i 1457. Han var ridder og skrev sig til Trabjerggaard. Han overlod gården til sin søn Hans Olufsen Galskyt i 1491.

 

 

 

 

 

Se Galstkyt slægten

Bonde

Niels Bang

1380 - 1437

Vinds Herred

Hustru kendes ikke

 

Niels Bang fik tre sønner:

Claus Nielsen Bang

Hans Nielsen Bang

Mathias Nielsen Bang

Rådmand & købmand

Claus Eriksen

Halvbjørn

1499 - 1550

Bogense

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Anne Clausdatter Halvbjørn

Margrethe Clausdatter Halvbjørn

Jørgen Clausen Halvbjørn

Jens Clausen Halvbjørn

Karen Clausen Halvbjørn

Rådmand

Hans Nielsen Bang

 1415 - 1470

Bogense

 

Rådmand i Bogense. Fik 1522 præsentation på Indslev kirke, 1527 på Asperup kirke, vikar ved Set. Knuds kirke i Odense s. å., notar hos biskop Jens Andersen Beldenak i Odense (1529), hos efterfølgeren Knud Gyldenstjerne (1530), boede formentlig i Fjelsted i 1535.  I 1537, nævnes i rustningslister 1535, borger i Bogense ca. 1544, senere rådmand smst.  Hans Nielsen fik i 1532 slegfred sønnen Niels Hansen Bang.

 

Hans Bangs mærke forsynes med bogstaverne  JO - BA (Joannes Bangius) og devisen "Natura non vincitur" [Naturen besejres ikke]

 

 

 

 

NN

Hans Nielsen Bangs første hustru kendes ikke.

En søn:

Niels Hansen Bang

 

Gift anden gang med

Anne Clausdatter Halvbjørn

Bonde

Niels Hansen Bang

f. ca. 1445 - 1498

Astelbo, Rørup Sogn

NN Slet

 

Niels Hansens hustru kendes ikke, men han skal have haft flg. børn:

 

Jens Nielsen Bang, f. 1465

Else Grott

f. 1475 - 1532

 

Else GROTT   må være af den fynske købstadsadelsslægt Grott. Hendes våben findes afbilledet på datteren Marens ligsten: et tværdelt skjoldskjold, i øverste felt et halvt dyr, formentlig en løve - og i nederste felt en ubestemmelig figur, idet skjoldet her er temmelig slidt. Grott (Groth) Slægten måtte kæmpe hårdt for at blive i adelen fra begyndelse af 1600-tallet….

Jens Nielsen Bang, borgmester i Assens, kendt fra 1496 til 1515 som administrator af Assens kirke, 1511 som rådmand, og fra omkring 1514 var han borgmester, hvilken stilling han beklædte i hvert fald indtil 1526 og antageligt helt til sin død i 1531.

 

Jens Nielsen Bang blev gift med Else GROTT (1475-1532). Første gang nævnt i 1496. Han deltager dette år og frem til 1515 i Assens kirkes administration. 1514-1526 er der bevaret et stort antal breve med hans segl: Et skjold med en lodret pil forsynet med en tværstreg. Hans efterkommere anvender som våben tre stjerner over en halvmåne. I et regnskab over Kronens indtægter 1523-24 omfattende en række adelige personer, byen Odense og et par kirkelige institutioner findes Jens Bang anført for 6 mark og 6 skilling. Dette tyder på, at han havde adelig status. I 1511 betegnes han rådmand, og han får Kancelliets tilladelse til at udføre 200 øxne. Det følgende år får han brev på at måtte udføre 100 øxne. Fra omkring 1514 og til sin død 1531 var han borgmester, afbrudt kun af en kort periode som »skultus« i Christian II's sidste regeringsår. Fik 1530 livsbrev på det gods, som lå til Sanct Gertruds alter i Assens, og det følgende år (uden dato) fik »Else Bangs«, Jens Bangs efterleverske, forleningsbrev på tre haver i Assens, som hendes husbond havde haft.

 

Bang slægten menes at stamme fra Niels  Bang, der blev født i Vinds Herred i 1395 og var bonde. Hans hustru kendes ikke, men man ved at han fik tre sønner: Claus Nielsen Bang f. 1520 & Hans Nielsen Bang og Mathias Nielsen Bang.

Claus fik tre sønner Hans Clausen Bang og Oluf Clausen, begge nævnt som borgmester i Middelfart og nummer tre var Niels Clausen Bang, sognepræst i Skamby. Lillebroderen Hans Nielsen Bang var bonde og nævnt i Indslev 1461-1470.

Maren Jensdatter Bang

1510– 2.2 1545

 

På Maren Bangs gravsten i Bogense Kirke er indhugget slægtsvåben for hendes fædrene side, Bangs liggende halvmåne med 3 stjerner ovenover, og hendes mødrene, Langes rose over Groths løve.

 

Rådmand & købmand

Claus Eriksen

Halvbjørn

1499 -  17.8 1550

Bogense

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Anne Clausdatter Halvbjørn

Margrethe Clausdatter Halvbjørn

 

Se hans slægt

længere nede på siden

Borgmester

Jens Nielsen Bang

1465-1531

Assens

CLAUS ERIKSEN HALLVBJØRN får 24.2.1512 sammen med sin svoger, Jørgen Pedersen, og Erik Nickelsen, borgere i Bogense, tilladelse til at udføre 130 øksne over Elben."19.3.1517 giver Christian II tilladelse til at Claus Eriksen og borgmester Morten Sørensen må bygge en vandmølle ved St. Jørgens kapel i Bogense."1529 underskriver Claus Eriksen, rådmand i Bogense til vitterlighed på Daniel Grott's skøde." 13.8.1541 og igen 23.9.1541 deltager rådmand Claus Eriksen i Bogense i afsigelsen af to Rigens domme."1547 nævnes rådmand Claus Eriksen sammen med borgmesteren, sognepræsten og to andre rådmænd som vitterlighedsvidner ved en ejendoms-handel."11.4.1550 indsætter Claus Eriksen sin søn Jørgen som patron for Vor Frue Vikarfe i Bogense, medens broderen Jens skal nyde land­gilden deraf."1550 siges velbyrdige mand, Claus Eriksen, at have bekostet altertavlen og prædikestolen i Bogense kirke."Han døde samme år den 17. august ifølge gravstenen i Bogense kirke. Gift med Maren Bangsdatter, som døde 2. februar 1545. Hun var datter af borgmester Jens Bang i Assens." 19.10.1577 nævnes det, at Jens Bangs enke, Else, i Assens i sin tid havde pantsat sin gård i Assens til Claus Eriksen.

"CLAUS ERIKSENS børn med MAREN BANGSDATTER: JØRGEN CLAUSEN HALVBJØRN må være født omkring 1524, hvilket fremgår af den nedenfor omtalte retssag 27.10.1573: 11. april 1550 indsættes Jørgen Clausen som patron for Vor Frue Vikar i Bogense."I december 1550 tiltaler Jørgen Clausen sine tre svogre, Laurids Lunde i Assens, Hans Bang i Bogense og Willum Kedelbrækker i Odense, for arveparter efter hans fader, Claus Eriksen, der var død samme år."

NN

Hustruen kendes ikke, men Niels Tuesen var far til to sønner:

 

Erik Nielsen Halvbjørn

 

Borgmester i Bogense

Tue Nielsen Halvbjørn

     Marianne Møllers aner

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

 

I Bogense kirke findes en ligsten af Erik Nielsen Halvbjørn og Anne Olufdatter Galskyt. Den er interessant fordi hustruen mod sædvane bærer et stort slagsværd. Det har været tolket således, at hun var af en gammel adelig slægt og værner om den borgerlige købmandsslægts nyligt vundne adelsskab. Omkring 1560 er de oprindelige borgerlige bomærker på stenen erstattet af to adelsvåben: Over Erik Nielsen "Bogensis" en halvbjørn og over hans hustru tre murtinder. Baggrunden er vel den vundne retssag om familiens adelskab i 1557.

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Marianne Møllers

aner    

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

9xtipoldeforældre

Wandal Slægten

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

24xtipoldeforældre

Greve von Gleichen

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

26xtipoldeforældre

Ebbe Skalmsen Hvide

32xtipoldeforældre

Gorm den Gamle

Kongerækken &

”Danemordet”

Tipoldeforældre

Poul Rasmus Larsens slægt