Tekstboks: Wandal SlægtenTekstboks: Tekstboks:

9xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

10xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Købmand
Iver Hansen Wandel
1530-1593

Se artikel til højre


Tekstboks:

Det er fra flere sider draget en forbindelse mellem Ivar Hansen Wandel & Johann Wenth.

 

Johann blev tit til Hans, når tyskere bosatte sig i Danmark, så måske er noget om snakken. Tidsmæssigt kan det også passe, for Johann  (Biskop fra 1537 og til sin død i 1541) er født i 1490 og det menes at Iver Hansen Wandel var født omkring 1530.

 

 Johan Wandal, Vandalus, Slavus, mellem 1490 og 1495-11.8.1541 var biskop i Ribe og  født i Gandersheim eller i Goslar, begravet i Ribe domk. Johan Wenth var rimeligvis af vendisk slægt da han selv latiniserede sit navn Slavus. Bl.a. efter Ribeligstenen skal han være født i Goslar; men da han immatrikuleredes i Wittenberg i vintersemestret 1515-16 kaldtes han "Johannes Wenth de Gardensheim, dioec. Hildes-heym". Han blev baccalaur i jan. 1517, oplevede reformationens begyndelse og blev ivrig tilhænger af den lutherske bevægelse.

 

Kilde:

Dansk Biografisk  Leksikon

 

Ribe Domkirke

Tekstboks: Tekstboks:

11xTipoldeforældre

Tekstboks:

Ribe er Danmarks

ældste købstad

Ligsten af Jens Pedersen Grundet i Ribe Domkirke

Se også

 

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

 

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

 

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

 

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

 

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

 

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

 

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

 

24xtipoldeforældre

Greve von Gleichen

 

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

 

26xtipoldeforældre

Ebbe Skalmsen Hvide

 

32xtipoldeforældre

Gorm den Gamle

 

 

Kongerækken &

”Danemordet”

 

Tipoldeforældre

Poul Rasmus Larsens slægt

Margrethe Hansdatter

Borchardsen

1600 - 27.1 1647

 

Odense

 

Gift i 1616

 

I deres ægteskab var der 8 børn,  deriblandt Karen - gift med

Niels Jensen Riber

 

Se

Bager & Borchardsen slægten

Anne Jensdatter

død ca. 1581 i Ribe

 

Anne Jensdatter var datter af  præst Jens Ovesen. De fik  8 børn. En af døtrene blev gift med borgeren Iver Vandel i Ribe og ved ham blev stammoder til slægten Vandal, der har frembragt så mange lærde mænd. De øvrige børn
var endnu ikke
voksne, da der i sommeren 1565 udbrød
en stærk
pest i Ribe. Seks af børnene døde,  kun Susanne, der var blevet gift (Hun og hendes mand flygtede fra byen under pesten) og lillesøsteren Elisabeth overlevede den frygtelige sygdom. Elisabeth blev gift med magister Jørgen Lauritzen.

11xtipoldeforædre Jens Pedersen Grundet var rektor og præst. Grundet gik først i skole i Ribe hvor han blev støttet af kanniken Niels Torkilsen, senere besøgte han Århus skole, der  under rektor Terkel Abildgaard stod i stort ry. Efter skoletiden fortsatte han sine studier ved den lutherske præsteskole i Malmø, men måtte under grevefejden døje meget ondt her. Da der var blevet fred, blev han af sin lærer Oluf Chrysostomus sat til at være rektor i Ystad.

 

 

 

Et års tid senere fik han besøg af sin gamle skolekammerat fra Århus Jens Sinning der opfordrede ham til at genoptage sine studier i København. Grundet fulgte Sinnings råd og blev i sin studie tid varmt støttet af denne der just var blevet professor sst. 1542 blev Grundet rektor i Ribe. Skolen her befandt sig i en tilstand af fuldstændig opløsning, men i løbet af ganske få år lykkedes det den nye rektor ikke blot at bringe den på fode igen, men at gøre den berømt i hele riget, så der strømmede disciple i mængdevis til den. Allerede 1550 havde skolen fået ikke mindre end seks lektier og fem hørere. Grundet havde imidlertid opnået et kanonikat ved domkirken, og 1550 opgav han sit rektorembede væsentlig for at hellige sig sine studier. Han gav sig dog stadig af med pædagogisk virksomhed og havde i sit hus en hel opdragelsesanstalt som bl.a. blev besøgt af flere adelsbørn. 1554 blev han sognepræst ved domkirken i Ribe, og også som præst har han vundet et godt eftermæle.

 

 

J. P. Grundet blev gift med Anne Jensdatter, datter af sognepræst Jens Ovesen, Ribe, De fik 8 døtre og  6 af dem døde af pesten i 1565. Susanne var blevet gift med Iver Hansen Wandel og var flyttet hjemmefra. Hustruen overlevede, sammen med datteren Elisabeth. Hustruen Anne Jensdatter døde i ringe kår i 1581

 

J. P.  Grundet døde den 14. august 1565 af pest i Ribe, begravet i domkirken.

Rektor & præst

Jens Pedersen Grundet

f. 1510  i Grundet ved Vejle

 

En tarvelig ligsten dækker hans støv i Ribe Domkirke

 

  Ligsten er en type gravsten, som blev anvendt ved indendørs begravelser

 

Søn af bonde

Peder Terkilsen,

f. 1480

 

Gift omkring

1509 i Grundet

 

Kirsten Findsdatter

1479 - 1559

 

Se artikel om J.P. Grundet herunder

Susanne Grundet

f. ca. 1545

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Sara Wandel

Gift med byfoged og guldsmed Ditlev Hansen, Ribe

 

 Daniel Wandel

Købmand

 

Jørgen Wandel

 

Else Wandel

Gift med sognepræst i Middelfart Morten Lime

 

Jens Wandel

Præst i Magstrup

 

Karen Wandel

Gift med Rådmand Mads Roed

 

Hans Iversen Wandal

Biskop i Viborg

 

Susanne døde i ca. 1598 -  53 år gammel

 

 

Susanne Grundet

var datter af Domprovst

Jens Pedersen Grundet,

Ribe og Anne Jensdatter

 

Se herunder

Iver Hansen Wandel/Wandal

1530-1593

Første gang Iver optræder i skattelisten er i 1551, hvor han ligesom de følgende 4 år samt i årene 1559-1561 bor sammen med sin broder Peder. I de mellemliggende år bor han i 3. fjerding, det vil antagelig sige i Grønnegade. I 1562 flytter Iver ind i huset i Stenbogade på den nordlige halvdel af matrikel nr. 323, som hans svigerfader køber d. 29. april 1564 og d. 9. maj samme år sælger videre til Iver. Huset nedbrændte i den store brænd d. 3. september 1580, som opstod i huset på den anden side af gaden. Allerede i 1583, - i modsætning til mange andre af de brandlidte, fik Iver hurtigt sit hus genopbygget. Iver var købmand og udførte kreaturer. I 1554 og 1555 lod han fortolde øksne ved Gottorp toldsted. I 1569 eksporterede han 55 stykker øksne og i 1570 133 stk. Han har nok i det hele taget haft en god forretning. Hans skatteansættelse lå det meste af hans tid lige til hans død mellem 12 og 20 skilling, og i nogle år endda 32 skilling, hvilket bragte ham blandt de store skatteydere. Han blev også ejer af flere ejendomme i byen. Efter Susannes død vurderedes adels huset med 3 fag kvist til 650 daler, og port rummet med de 3 boder i Hundegade til 324 daler, samt kålhaven på Sct. Hans holm til 26 daler. Iver drev som mange købmænd også lidt pantelånervirksomhed, og det fortsatte Susanne med.

Iver tog tilsyneladende kun begrænset del i byens anliggender. Han var medlem af de 24 mænd i 1578 og 1592, og skatmester i 1564, 1568, 1570, 1582 og 1592,  og han var byens kæmner fra Sct. Peders dag, det vil sige den 22. februar 1593 til sin død, hvorefter hans kone fuldførte regnskabet. Når det har været fremført, at han også var rådmand, så var det dog ikke tilfældet. Fejltagelsen stammer antagelig fra, at han betegnes sådan i ligtalen over hans søn, biskoppen i Viborg. Som de andre velhavende borgere i Ribe måtte Iver også levere service til de kongelige fester på Kolding Hus, således d. 24. oktober 1566 en dug og et sengeklæde med hans bomærke, og i oktober 1573 to tinfade og en en-piber kerte. Hans bomærke findes, foruden ovennævnte sted, i hans segl, som sammen med hans initialer findes på en erklæring om en synsforretning vedr. kannike-residensen i Ribe,  hvori han deltog. Hans egen underskrift og navnetræk kender vi på en overenskomst fra 1588.

Hans Iversen Wandal 1579-1641

(20. august 1579 i Ribe – 16. december 1641) var en dansk biskop, søn af rådmand og købmand i Ribe,   Iver Hansen Wandal og  Susanne Grundet (datter af præsten J.P. Grundet). De fik bl.a. andet to sønner Hans Wandal, biskop på Sjælland (Billedet herunder til højre) og professor Iver Hansen Wandal, Lund i Sverige

Wandal gik først i Ribe Skole, men kom omkring 1589 til Herlufsholm, hvorfra han blev student ca. 1596. Efter at have afsluttet sine studier ved universitetet rejste han 1601 til Wittenberg og besøgte derefter flere andre tyske universiteter.

1602 optogs han i huset hos Holger Rosenkrantz på Rosenholm. 1604 kom han til Vosborg som hovmester for Preben Gyldenstjernes tre sønner, Knud, Ejler og Henrik, med hvem han rejste udenlands 1607. I 7 år gennemrejste de Tyskland, Frankrig, Schweits, England, Spanien og Italien.

I Strassburg opholdt de sig fra 1608 af i 2 år, og her tog Wandal magistergraden. Rejsen afsluttedes med et længere ophold på den berømte fyrsteskole i Tübingen. Efter hjemkomsten blev Wandal 1613 sognepræst ved Gråbrødre Kirke i Odense.

1615 og 1616 måtte han afgive vidnesbyrd i den sag, der var rejst imod den fynske biskop Hans Knudsen Veile, som blev afsat på grund af kalvinistisk vranglære. 1617 udnævnte kongen ham, uden forud gået valg af stiftsgejstligheden, til biskop i Viborg. 1620 blev han Dr. theol.

Under de kejserlige troppers indfald i Jylland måtte han i 1627-28 tage ophold uden for sit stift. 1629 deltog han i et møde i København, som forberedte forordningen  om en skærpet kirketugt. 1635 sad han i en kommission, som holdt forhør over Kirsten Munk angående hendes forhold til Rhingreven, og 1638 deltog han med landets øvrige bisper i rigsdagen i Odense i anledningen af  det nye skattepålæg.

Hans Iversen Wandal blev  gift med Margrethe Borchardsen 25.8 1616 i Odense og de fik 8 børn:

Susanne Hansdatter Wandal (død i 1682 - Gift med rektor i Ribe, Niels Jensen Aars)

Karen Hansdatter Wandal (død i 1680 - Gift med Købmand Niels Jensen Riber)

Biskop Hans Hansen Wandal (født i 1624 - Gift med Anna Catharina Winstrup)

Niels Hansen Wandal (født i 1626 - døde ugift i udlandet)

Præst i Vellinge, Jens Hansen Wandal (født i 1627 - Gift med svenske Bengta Svendsdotter)

Maren Wandal (født i 1634 - Gift med præst Jacob Faber, Vor Frue i København) 

Præst i Korsør, Predbjørn Wandal (født i 1635 - Gift med Maren Rask).

Sognepræst

Sankt Knuds Kirke

Odense

Hans Iversen Wandal

20.8 1579 - 14.12 1641

 

Biskop i Viborg

     Marianne Møllers aner

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Marianne Møllers

aner    

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

9xtipoldeforældre

Wandal Slægten

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

24xtipoldeforældre

Greve von Gleichen

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

26xtipoldeforældre

Ebbe Skalmsen Hvide

32xtipoldeforældre

Gorm den Gamle

Kongerækken &

”Danemordet”

Tipoldeforældre

Poul Rasmus Larsens slægt