Tekstboks: Thomas NissenBorgmester i RudkøbingTekstboks:

8xTipoldeforældre

Tekstboks:

Talrige holstenere fandt vej til Danmark og spillede en afgørende rolle både i kongerigets indre forhold og for kongerigets udenrigspolitik. Særlig holstenske højadelsslægter som Rantzau, Reventlow og Ahlefeldt har spillet en vigtig rolle i danmarkshistorien. 

Herunder berømtheder fra Rudkøbing:

Brdr. Ørsted: Hans Christian (t.v.) og Anders Sandøe Ørsted

Preben Lerdorff Rye var født i Rudkøbing i 1917. Han blev berømt som den sindssyge Johannes i Carl Th. Dreyers ”Ordet” fra 1955 og i 1959 modtog han Bodil Prisen for bedste mandlige præstation i ”En fremmed banker på”.

I 1975 fik han Kaj Munk Prisen. Han døde i 1995…….

Også Bjørn Watt-Boolsen var født i Rudkøbing -  i 1923. Han huskes  sandsynligvis bedst  for, er nok som oberst Hackel i TV-serien Matador. Denne figur er beslægtet med Watt-Boolsens figurer i Olsen Banden filmene, og som skuespiller blev han hele karrieren ofte typecastet som denne koleriske, lidt selvretfærdige, forældede mandstype. Han døde i 1998.

Gåsetorvet Rudkøbing

H.C. Ørsted

Tekstboks:

Hertugdømmet

Holstens

Rigsvåben

Tekstboks:

Gammelt bykort over Rudkøbing

Rudkøbing er den største by på Langeland med 4.646 indbyggere (2012), beliggende midt på øens vest side ud mod Det Sydfynske Øhav. Byen har havn med skibsværft samt færgeforbindelser til Strynø og Ærøs sydøstlige havneby Marstal. Lige nord for Rudkøbing bevæger primærrute 9 sig i vestlig retning over Langelands Broen til Siø og videre mod Tåsinge og Fyn, mens den i østlig retning går mod havnebyen Spodsbjerg.

Fra gammel tid har der boet mennesker på Langeland, hvilket arkæologiske spor fra gravhøje og bopladser rundt omkring på øen vidner om. Stedet, hvor Rudkøbing nu ligger, var et centralt overfartssted for øen, og det udviklede sig derfor gennem mange århundreder til en handelsplads og blev (i 1200-tallet) efterhånden til en rigtig by. Rudkøbing nævnes første gang ved navn i 1287, hvor den fik købstadsrettigheder af Hertug Valdemar 5. af Sønderjylland, som holdt til på det nærliggende Tranekær Slot.

De følgende århundreder blev Rudkøbing ramt af flere krige: Grevens Fejde (1534-1536) og krigen mod Sverige (1658-1660), hvor byens volde to gange virkede som forsvar mod de svenske soldater, inden byen blev indtaget. I disse århundreder gjorde pest et stort indhug i byens befolkningstal, og to store by brande i 1590 og 1610 satte den lille købstad på en hård prøve.

I 1700-tallet betød endnu en krig mod Sverige, at byens beholdning af skibe forsvandt, og købstaden fik derfor svært ved at fungere som handelssamfund i et langt stykke tid. Dette blev ikke lettere efter at Danmark og England bekrigede hinanden i begyndelsen af 1800-tallet. Først senere i samme århundrede begyndte udviklingen at vende til Rudkøbings fordel.         Kendte personer fra Rudkøbing:

Brdr. Hans Christian, berømt dansk fysiker  og Anders Sandøe Ørsted, dansk retslærd embedsmand og Danmarks 3. statsminister)

Mads Johansen Lange, med tilnavnet Kongen af Bali, (18. september 1807 i Rudkøbing – 13. maj 1856 i Kotta på Bali) var en dansk handelsmand, fredsmægler på Bali, Ridder af den Nederlandske Løves Orden og modtager af Fortjenst-medaljen af guld.

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Hans Ditmar Frederik

Feddersen

Gustav Hakon Valdemar

Feddersen

Feddersen/Nissen

Feddersen er en gammel sønderjysk slægt, hvis stamfader, Nis Jensen, var fader til Fedder Nissen, begge gårdmænd i Silderup. Sidstnævntes søn, købmand og rådmand i Rudkøbing Nis Feddersen (1631-1691), var fader til købmand og rådmand i Flensborg Peter Feddersen (1664-1732), denne igen til den fint dannede og kundskabsrige konferensråd Nicolai Feddersen (1699-1769), der som magistratspræsident i Kristiania vandt megen yndest. Hans som digterinde kendte hustru, Ditlevine Collett, fødte ham bl.a. sønnerne justitiarius i Højesteret, gehejme-konferensråd Peter Feddersen (1750-1822) og assessor i Hof- og Stadsretten, justitsråd Ditlev Frederik Feddersen (1754-1810); de efterlod ikke børn.

Købmand i Flensborg Heinrich Feddersen (1711-1744), en broder til ovennævnte konferensråd, blev fader til advokat ved Overretterne i Altona Peter Feddersen (1742-1821). Dennes ene søns afkom blomstrer i udlandet, en anden søn, amtsforvalter i Rendsborg, etatsråd Peter Feddersen (1765-1845), var fader til borgmester og byfoged i Roskilde, justitsråd Peter Feddersen (1800-1869) – blandt hvis sønner her skal nævnes professor Arthur Frederik Feddersen (1835-1906) og lægen Gustav Feddersen (1844-1923) – og til kammerherre, guvernør Hans Ditmar Frederik Feddersen (1805-1863 - billedet herunder til venstre). Denne var fader til kontorchef Peter Colbjørn Feddersen (1846-1920), der 1883-1913 var sekretær hos konseilspræsidenten, og til stiftamtmand over Lolland-Falsters Stift, kammerherre Gustav Hakon Valdemar Feddersen (1848-1912– billedet herunder), hvis hustru, Astrid baronesse Stampe (1852-1930) tog aktiv del i den danske kvindesagsbevægelse. Læge Gustav Feddersen (1844-1923) gift med Gotfrieda Lorenze Holmer, far til Poul, Tage & Klara Feddersen. Paul gift med Ah-Lui Low (3 sønner: Gustav, Aksel & Poul), Tage gift med Elise (2 sønner: Karsten & Ole) og Klara gift med Jean Gaugin (1 søn: Pierre).

Fætter & Kusine

 

 

Ifølge  Rudkøbings Byfogeds Arkiv Skrifteprotokol, så skulle  Marie Dorthea Nissen og Ditlev Nicolai Mehl være fætter og kusine og det kunne sagtens også være tilfældet med Thomas Nissen og  hans kone Dorthea,  men på trods af,  at der findes en masse om især Ditlev Nicolai Mehl,  er det ikke lykkedes at finde de fælles aner. Foreløbig så må det kun bero på gæt og gisninger hvordan  Ditlev Nicolai Mehl og Marie Dorthea Nissen  er fætter/kusine…….

Borgmester

Thomas Nissen

f. 1615 i Holsten - 1693

Thomas Nissen var under krigen ridefoged ved Tranekær, hvor han var meget afholdt for den dygtighed og hjælpsomhed, hvormed han hjalp langelænderne under krigen. Thomas Nissen blev siden tolder og inspektør ved grevskabet Langeland.  Borg-mester i Rudkøbing. Thomas Nissen døde i 1693 og begravet i Rudkøbing Kirke, 78 år gammel.

 

Sønnen Christian Bertram Nissen, født 2.3 1647 i Plön blev siden en succesrig købmand, tolder og konsumptionsforpagter i Rudkøbing. Han blev gift med Elsebeth Therkildsdatter og de fik 2 børn:

 1) en datter NN Øllegård Nissen (gift med præst Niels Friis Müller. De fik 6 børn hvoraf tre blev præster: Jacob Friis, Hans Georg Müller, samt Therkild Friis Müller...

2) en søn: præst Therkild Christian Nissen, der igen var far til præsterne Hans Rosenqvist Nissen, Dalbyneder og Hans Christian Nissen, Ormslev. Hans Rosenqvist Nissens kone Nille var datter af endnu en kendt præsteslægt, nemlig Hjersing. Hendes far  var Niels Hjersing, præst i Søften & Foldby. Nille var  søster til  Mogens Hjersing var Cand. Theol. og Baroni forpagter og Jens Hjersing var både magister og præst (Ørtvig).

Flere slægtsforskningssidder nævner at Thomas Nissen er søn af  Nis Jessen, uden at nævne yderligere oplysninger.

 

Dorthea NN

gift Nissen

(søster til Augusta Mehl)

f. 1618 på Langeland

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Maria Dorthea Nissen, f. 1642

Christian Bertram Nissen, f. 1647

Rudkøbing byfogedsarkiv-skifteprotokol

II-298 nummer 29 28.4.1680:

"Der henvises i øvrigt til skiftebrev efter borgmester Tomas Nissens hustru Dorthea Nissens af 3.5.1670 med testamentarisk gave til byens fattige"

Dorthea blev fundet død  efter sygdom og raseri (selvmord) og begravet udi christelig jord i Rudkøbing 28.8 1669.

Vi kender ikke Dorthea efternavn inden hun blev gift Nissen, men det kunne jo også være tænkeligt at hendes fødenavn også var Nissen.

Major

NN Mehl

Büchen, Itzehoe

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusta NN

gift Mehl

 

Søster til Dorthea Nissen

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Ditlev Nicolai Mehl, f. februar 1654 i Büchen nord for Itzehoe

 

Ditlev fik borgerskab i Rudkøbing 27/11 1684, som bardskærer (kirurg og barber). Ditlev blev gift med rådmand Nis Feddersens datter Marie Nisdatter Feddersen (f. 1675). De fik to børn. Hun  døde i barselsengen sammen med et dødfødt pigebarn i 1689. Ditlev giftede sig med Inger og fik 7 børn….. Ditlev blev senere lavværge for sin kusine Maria Dorthea Nissens børn….

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Købmand & Rådmand

Nis Feddersen

1631-12.1 1691

Rudkøbing

Gift med

Catharina Asmussen

f. 1.10 1634 i Flensborg

Død 21.4 1718 i Rudkøbing

(hendes forældre kendes ikke)

 

I deres ægteskab var der 6 børn:

 

Catharina Feddersen, f. 1662

Peter Nissen Feddersen, f. 1664

Frederik Nissen Feddersen, f. 1666

Marie Nisdatter Feddersen, 1669

Anna LuciaFeddersen, f. 1672

Nicolai Nissen Feddersen, f. 1675

Se Feddersen slægten i spalten længere nede til venstre….

 

Gårdmand

Fedder Nissen

f. 1608 i Silderup

 

Gift med Catharina NN

f. 1610

 

I deres ægteskab var der 1 søn: Nis Feddersen

Gårdmand

Nis Jensen ?

f. 1570

Lucie NN

f. 1575

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Fedder Nissen

Ditlev Nicolai Mehl

(1654-1730)

 

Gift anden gang med Inger Pedersdatter (7 børn)

Marie Nisdatter

Feddersen 

(1669-1689)

 

(dør i barselssengen)

 

I deres ægteskab var der en søn Henrich Feddersen

Marie Dorthea Nissen (1642-1712)  Gift med  H.C.  Wardinghausen

Tekstboks:

1615 - 1693

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten